معرفی و تاریخچه اداره کل

معرفی و تاریخچه اداره کل
بالاترین مقام مسوول (مدیرکل)
حسن رمضانی - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
معرفی اداره کل:
قدمت منطقه جنوب خراسان و نقش تاریخ ساز آن در وقایع ایران زمین، موجبات ایجاد دفتر نگهبانی میراث فرهنگی را درسال 1358 فراهم نمود. گستردگی امور محوله و تّعدد آثار به جای مانده شامل قلعه ها، تپه های باستانی، ابنیه تاریخی، کاروانسراها، آداب و رسوم متفاوت مردم که همه از مواریث فرهنگی این سامان می باشند، بستر مناسبی را جهت ایجاد اداره میراث فرهنگی بیرجند در سال 1372 فراهم نمود. حجم زیاد امور که در جهت حفظ، مرمت، آموزش و پژوهش میراث های فرهنگی می باید انجام می گرفت، مقدمات ایجاد مدیریت میراث فرهنگی جنوب خراسان را در سال 1375 فراهم ساخت. خاصه اینکه در این موقعیت رییس وقت میراث فرهنگی کشور از این واحد بازدید به عمل آورد و دستور لازم درباره ارتقاء اداره به مدیریت میراث فرهنگی جنوب خراسان شامل: شهرهای بیرجند، قاین و نهبندان را صادر نمود.
تاریخچه اداره کل:
در سال 1382 با تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سازمان میراث فرهنگی سابق با کلیه اختیارات، تعهدات، امکانات، نیروی انسانی و... از بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا و زیر نظر ریاست جمهوری تحت عنوان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 83 با مصوبه مجلس شورای اسلامی استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهرستان بیرجند ایجاد شده و گسترده جغرافیای سیاسی آن به شهرستان های بیرجند، قاینات، نهبندان، سربیشه، درمیان و سرایان بود در سالهای بعد بتدریج شهرستان های فردوس، بشرویه و طبس به خراسان جنوبی الحاق گردید. با تشکیل استان خراسان جنوبی و ادغام صورت گرفته اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خراسان جنوبی شکل گرفت و حوزه فعالیت های آن گسترش یافت. در تاریخ 16 فروردین 1385 شورای عالی اداری کشور در یکصدمین جلسه خود، سازمان صنایع دستی کشور را از وزارت صنایع و معادن با کلیه اختیارات، تعهدات، امکانات، نیروی انسانی و غیره جدا و به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری الحاق نمود تا این سازمان تحت عنوان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به فعالیت خود ادامه دهد. با ادغام های صورت گرفته وظایفی که بر دوش این اداره کل قرار گرفت فزونی و گردش مالی آن بطور چشمگیری افزایش یافت.

نظر دادن