اطلاع رسانی مزایده ها و مناقصه ها 

اطلاعات ، اسناد و جداول پروژه آب رسانی بند امیر شاه

1 - اسناد و جداول (برای دانلود کلیک کنید)

2 -نقشه ها (برای دانلود کلیک کنید)